รักสยาม หนังสือเก่า

ศาสตราจารย์ คุณหญิง กุหลาบ มัลลิกะมาส (ราชบัณฑิต)

฿450.00
ผู้แต่ง: ทายาทศาสตราจารย์ คุณหญิง กุหลาบ มัลลิกะมาสสำนักพิมพ์/จัดจำหน่าย : ธนธัชการพิมพ์ปีที่พิมพ์: 2554จำนวนหน้า :272 หน้า ขนาดหนังสือ กว้างXยาว (ซ.ม.): 18x26
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ที่ระลึก อนุสรณ์งานศพ
  • รหัสสินค้า : 001628

รายละเอียดสินค้า ศาสตราจารย์ คุณหญิง กุหลาบ มัลลิกะมาส (ราชบัณฑิต)

ผู้แต่ง: ทายาทศาสตราจารย์ คุณหญิง กุหลาบ มัลลิกะมาส
สำนักพิมพ์/จัดจำหน่าย : ธนธัชการพิมพ์
ปีที่พิมพ์: 2554
จำนวนหน้า :  272 หน้า   
ขนาดหนังสือ กว้างXยาว (ซ.ม.): 18x26
สภาพ: สภาพดี 100%

รายละเอียดเนื้อหาโดยย่อ
พิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิง
ศพ ศาสตราจารย์ คุณหญิง กุหลาบ มัลลิกะมาส
ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และมีแบบเรียนภาษาไทย
เรื่อง ลูกสัตว์ต่าง ๆ ผลงานของ ศ.คุณหญิงกุหลาบ
มัลลิกะมาส
 
    ศาสตราจารย์คุณหญิงกุหลาบ มัลลิกะมาส ผู้สร้าง
คุณูปการแก่วงการวิชาการวรรณกรรมมากมาย 
ทั้งในฐานะครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา 
ในฐานะนักวิชาการผู้ชี้นำทิศทางวรรณกรรมศึกษา 
ในฐานะนักวิจารณ์ผู้ส่องทางแก่นักเขียนและนักอ่าน
และในฐานะราชบัณฑิตทางวรรณศิลป์ ปราชญ์ผู้ส่อง
ทางแก่วงการภาษาและวรรณกรรมไทย  
       
     ศาสตราจารย์คุณหญิงกุหลาบ มัลลิกะมาส ถึงแก่
อนิจกรรมด้วยโรคไตวายและติดเชื้อในกระแสโลหิต
เมื่อวันที่ 19  กันยายน  2553  เวลา 14.๐๐ น.เศษ
ณ โรงพยาบาลสมิตติเวช ศรีนครินทร์  สิริอายุได้ 92 ปี    
     ศาสตราจารย์คุณหญิงกุหลาบ  เกิดเมื่อวันที่  19  มกราคม
  พ.ศ.  2461  จบการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต  จากจุฬา
ลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อพ.ศ.  2482  เข้ารับราชการเป็นครู 
กระทรวงศึกษาธิการ  ประจำทำงานครั้งแรกที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต่อมาย้ายมาเป็นอาจารย์ตรี ในโรงเรียนครูมัธยม  กรมการฝึกหัดครู 
กระทรวงศึกษาธิการ 
      ระหว่างนี้ศึกษาต่อปริญญาโทในคณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยไปด้วย  ได้รับปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต   
เมื่อพ.ศ. 2498  จากนั้นเมื่อ  พ.ศ. 2495  ได้ลาไปศึกษาต่อ
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  และ ได้รับปริญญา Master  of  Arts 
in Education  (M. A. in  Ed)  จาก  The  University of Wisconsin  
กลับมาเมืองไทยในปี   พ.ศ. 2501  เข้ารับราชการเป็นอาจารย์
ในวิทยาลัยครูจันทรเกษม   ปี 2508 ได้ย้ายไปเป็นอาจารย์ใน
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ภาควิชาภาษาและวรรณคดี (มหาวิทยา
ลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ในปัจจุบัน)   ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตรา
จารย์  และรองศาสตราจารย์ ตามลำดับ   พ.ศ. 2516  ย้ายไป
สอนในมหาวิทยาลัยรามคำแหง  เป็นศาสตราจารย์ชั้นพิเศษ 
ดำรงตำแหน่งรองคณบดี  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัย
รามคำแหง และเกษียณอายุราชการเมื่อ พ.ศ.2522